parkering/Garage

Inom samfälligheten Ouvertyren finns 51 garageplatser och 133 parkeringsplatser varav 84 har eluttag (elstolpe), vilka hyrs ut av samfällighetsföreningen till boende inom området Rondovägen 2 – 334 (jämna nr).
Klicka nedan för hämta karta över Parkering /Garage.

Önskar du hyra eller ställa dig i kö för garage- eller parkeringsplats, vänligen kontakta Parkeringsansvarig i styrelsen (helst per email: parkering@ouvertyren.se). Förhyrning per hushåll är i första hand begränsat till 1 garageplats eller 1 P-plats. I mån av lediga platser och ingen kö kan ett hushåll hyra ytterligare en eller fler parkeringsytor.. Alla hushåll garanteras 1 parkeringsyta vid behov och innehar bil, vilket kan medföra att ett hushåll med mer än en parkeringsyta kan få en av dessa uppsagd efter beslut från styrelsen.  I händelse att inga parkeringsytor är lediga vid ett hushålls begäran om att hyra en första parkeringsyta är turordningen för återtagande av uthyrda parkeringsytor:

1     En parkeringsyta sägs upp för hushåll med fler än 2 parkeringsytor för det hushåll som 
       senast erhöll en tredje parkeringsyta.

2     En parkeringsyta sägs upp för det hushåll som senast erhöll en andra parkeringsyta.

Notera att brott mot de två första punkterna under Policy för användande av biluppställningsplats nedan medför uppsägning även om ingen begäran förekommer om en första parkeringsyta.
Förutom kö till ny förhyrning av garageplats, finns även byteskö. När en plats blir ledig kommer möjliga byten att göras innan en tilldelning för ny förhyrning görs, detta för att tillgodose så många som möjligt.
Vid behov upprättas även en kö till p-ytor, när vi har brist på p-platser och ett hushåll behöver en andra p-yta.
Karta över parkeringar och garage, kan du hitta i Ouvertyrens Parkeringskarta 

Vissa p-platser är utrustade med motorvärmaruttag, de är avsäkrade med 6A vilket betyder att man kan belasta uttaget med 1380W.
OBS! Hyrestagaren ansvarar för att låsa luckan efter nyttjandet! Skulle någon obehörig skada anläggningen genom olåst lucka kan hyrestagaren bli ersättningsskyldig för detta.
Bruksanvisning för motorvärmaruttag :
Se dokument nedan:
 

Aktuella månadsavgifter:

TypAvgift
Garageplats 465 kr/månad
Parkeringsplats 165 kr/månad
Parkeringsplats med el-stolpe 215 kr/månad
Betalning sker månadsvis i förskott. Betalningen skall finnas på samfällighetens bankgirokonto senast datum som anges på fakturan.
Uppsägningstid för parkerings- och/eller garageplats är en kalendermånad.

Hyresavgift för garage och parkering skall betalas direkt till samfällighetsföreningen Ouvertyren oavsett om du är ägare till fastighet (radhus) eller bostadsrätt liksom om du hyr din bostad.

Policy för användande av biluppställningsplats

Hyresgäst får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garage- eller P-plats i andra hand.
Garage- eller P-plats får användas max 9 månader för avställt fordon.
Notera att om ovanstående kommer styrelsen till kännedom, leder det till uppsägning av p-ytan.
För P-plats gäller maximal längd 6 meter för fordonet och att det skall i bredd rymmas inom markerad plats så att fordonets dörrar på bägge sidor kan öppnas för i och urstigning på parkeringsplatsen.
Endast ett fordon får ställas upp per P-plats. D.v.s. ytterligare fordon får ej ställas framför/bakom på P-platsen uppställt fordon.

Garage- respektive P-plats skall hållas fri från skräp och ovidkommande föremål. Hyresgästen ansvarar för renhållning av garage- respektive P-plats liksom erforderlig snöröjning utöver den allmänna snöröjning och sandning som utförs av entreprenör på samfällighetens uppdrag fram till ca 0,5 meter från uppställt fordon respektive port till garage.
Eluttagen i garagen som har en timer på 30 minuter, får ej användas för anslutning av motorvärmare/kupevärmare.
hyresgästen ska anmäla uppkommet fel på eluttaget till parkering@ouvertyren.se

Hyresgäst förbinder sig att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för fordonet ifråga. Hyresvärd är inte ersättningsskyldig för skada på eller stöld av hyresgästs fordon med tillbehör.
Hyresgästen äger ej rätt att erhålla nedsättning i hyran för hinder i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanliga underhåll av uppställningsplatsen.
För den allmänna trevnadens skull utfäster sig hyresgästen att på biluppställningsplatsen:
· inte utföra målningsarbeten ej heller spolning eller tvätt av fordonet.

· inte utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck och dylikt.
I garage får förutom fordonet, endast förvaras tillbehör till fordonet (t.ex vinterhjul).
Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarlig gas såsom gasol och acetylen får EJ förvaras i garage. 
Garageport skall alltid hållas låst av både mittlås samt sidolås. Hyresgäst för respektive garage är skyldig att se till att detta efterlevs. 

Vid missbruk av detta föreligger risk för uppsägning av hyreskontraktet för garageplatsen.

Gästparkering

Gästparkering finns dels nere vid korsningen Rondovägen/Österleden och dels vid Rondovägen 54-152. 
Gästparkeringen är avgiftsbelagd mellan kl. 00.00 – 24.00. 
Timtaxa är 10 kr/timme eller max 60 kr/dygn.

Bevakning

Samfällighetsföreningen har anlitat Q-Park för bevakning av våra gästparkeringar samt gårdar och gångvägar. De kommer även kontrollera att outhyrda p-platser ej nyttjas. 
Vi påminner om att man bara får köra in i området med sin bil för att lasta eller lossa gods eller för att låta passagerare stiga i och ur. 
Parkering utanför avsedda platser är ej tillåten och kommer att beivras. Snöröjning, ambulans, brandkår och andra utryckningsfordon är beroende av en fungerande gatubild där framkomligheten är god.
Q-Park kundtjänst dygnetrunt, telefon: 0771-96 90 00

GARAGEKÖ
När ett garage blir ledigt kommer möjliga byten att göras innan en tilldelning av nytt garage görs, detta för att tillgodose så många som möjligt.  
Pos Husnr Plats Ansökningsdatum
1 240              16/1-2019
2 290      23/5-2019
3 080 30/6-2019
4 020         2/12-2019
5 214 16/12-2019
6 136 22/12-2019
7 128 1/2-2020
8 104 5/2-2020
9 066 7/3-2020
10 320 13/9-2020
11 094 14/9-2020
12 196 1/12-2020
13 054 1/12-2020
14 190 28/1-2021
15
16
17
18

 


 

 
              


 

KÖ TILL EN ANDRA P-PLATS
Vi har för tillfället slut på lediga p-platser, vilket gör att vi fått en kö-lista även för hushåll som önskar en andra p-plats enligt nedan

PosHusnrAnsökningsdatum
12568/7-2019
20202/12-2019
323813/3-2020
43124/7-2020
5242
6/7-2020
69414/9-2020
71961/12-2020
8190
1/12-2020
954
1/12-2020
1022026/1-2021
1121426/1-2021
1208822/8-21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24