Information Postboxar 
I enlighet med stämmobeslutet-2023, så har nu samfällighetens styrelse ombesörjt så att postlådesamlingar finns uppställda i området. Därmed är samfällighetsföreningens åtagande i frågan fullföljt och hantering av och frågor kring postboxarna är fastighetsägarens ansvar såvida det inte rör garantifrågor (12-års garanti) eller frågor för postlådesamlingarna i sin helhet. Samfällighetsföreningen upplåter enbart mark för postlådesamlingarna och det juridiska ansvaret i övrigt faller på sakägarna. Vi utesluter inte att frågor rörande garantier och hantering av dessa likväl som problem på hela eller stora del av postlådesamlingarna kan komma behövas hanteras av styrelsen i dialog med sakägarna.  
 
De postboxar som är uppställda togs i bruk av PostNord den 1 september 2023. Hur andra aktörer väljer att göra kan vi idag inte svara på men det förefaller sannolikt att de kommer följa efter av praktiska och ekonomiska skäl. Frågor som rör posthanteringen, specifikt, är inget som samfällighetens styrelse kan svara på och vi hänvisar i dessa fall till berörda aktörer som för postlådesamlingarna är Boxicon Fastighetsboxar AB (www.boxicon.se) och posthantering PostNord AB (www.postnord.se).  
 
Nycklar 
Nycklar är nu utdelade till samtliga fastighetsägare Augusti 2023. Dessa äger du som fastighetsägare helt ansvaret över och samfällighetsföreningen har inga reservuppsättningar utan vid problem så behöver du kontakta berörd aktör. Detsamma gäller ifall problem uppstår med just din postbox.  
 
Namnskyltar 
Namnskyltarna är märkta enligt PostNords direktiv. De namn som återfinns på boxarna är desamma som återfinns i debiteringslängden (samfällighetens medlemmar). Om du behöver korrigera namnskyltarna måste du säkerställa att det följer rådande standard och genomförs på ett korrekt sätt. Samfällighetsföreningen har inget ansvar eller några åtaganden rörande detta. 
 
Kostnad och fakturering 
I enlighet med stämmobeslutet 2023,så kommer varje fastighetsägare/sakägare debiteras kostnaden för sin postbox. Med stor sannolikhet kommer denna kostnad faktureras i september -2023. Styrelsen har inga mandat eller möjligheter att i efterhand inskränka stämmobeslut varvid åtgärder som kringgår stämmobeslutet eller konsekvenserna det medför är något varje fastighetsägare själv får hantera. Med förhoppningar om en smidig och problemfri övergång för samtliga boende inom samfällighetsföreningen Ouvertyren.  
 
Vi önskar även tydliggöra att eventuella frågor riktade till föreningen hanteras av styrelsen men för boende inom Brf Symfonin i Drevviksstrand är det bostadsrättsföreningens styrelse (https://symfoninbrf.se/) som hanterar era frågor.